Ana Maria DErrico, Jorge Renna, Yiya Elias Hurtado Hoyo, Roberto Iglesias